สายการอัดรีดแผ่น PET/PLA

  • สายการอัดรีดแผ่น PET/PLA

    สายการอัดรีดแผ่น PET/PLA

    พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพหมายถึงวัสดุที่สามารถย่อยสลายเป็นสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำโดยจุลินทรีย์เองหรือการหลั่งของจุลินทรีย์ภายใต้เงื่อนไขบางประการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกากำหนดว่า ยกเว้นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยน้ำจำนวนน้อยมากที่สามารถใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารได้ อื่นๆ เช่น พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งมีน้ำหนักเบาและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบในฐานะวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร